Rekrutacja

PROCEDURA REKRUTACJI

 1. Rekrutacja prowadzona będzie:
 1. Rekrutacja poprzedzona będzie działaniami informacyjno-promocyjnymi. Informacje dotyczące terminów naborów dostępne będą na stronie internetowej projektu, będzie można je również uzyskać bezpośrednio w Biurze Projektu.
 2. Terminy rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu.
 3. Beneficjent projektu zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.
 4. Dokumenty rekrutacyjne złożone w trakcie procedury rekrutacyjnej nie podlegają zwrotowi.
 5. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest:
 1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji rekrutacyjnej obejmującej wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.
 2. Dokumentację rekrutacyjną można złożyć:
 1. Złożone dokumenty rekrutacyjne podlegają weryfikacji formalnej pod względem  kwalifikowalności do udziału w projekcie. 
 2. Ocena zgłoszeń do projektu prowadzona będzie w oparciu o:
 1. Formularze rekrutacyjne ocenia Komisja Rekrutacyjna, która zbiera się minimum co tydzień.
 2. KRYTERIA FORMALNE
  a) wiek – 30 lat i więcej
  b) sytuacja na rynku pracy – osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
  c) posiadanie niskich kwalifikacji (do poziomu ISCED 3 włącznie)
  d) zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
  Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków powoduje brak możliwości udziału
  w projekcie oraz odrzucenie Kandydata na etapie oceny formalnej. Dokumenty rekrutacyjne prawidłowe pod względem formalnym zostaną przekazane do dalszej oceny.
 1. PUNKTY PREMIUJĄCE
  Dodatkowe punkty premiujące na etapie rekrutacji otrzymują:
  a) Osoby z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym dokumentem wydanym przez lekarza potwierdzającym stan zdrowia) [+5 pkt.]
  b)Kobiety [+5 pkt.]                                                                                                                                       
  c) Osoby z wykształceniem max zasadniczym zawodowym [+5 pkt.]
  d) Byli Uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 (CT9) w RPO WP na lata 2014-2020 [+5 pkt.]
 1. PUNKTY STRATEGICZNE
  Dodatkowe punkty strategiczne na etapie rekrutacji otrzymują:
  a) Bezrobotni i Bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci
  w wieku do 18 roku życia lub Rolnicy i członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść
  z rolnictwa [po +10 pkt.] - łącznie +20 pkt. gdy osoba przynależy do 2 grup, otrzymuje podwójną premię punktową.
  b) Osoby zamieszkujące na obszarach miast średnich województwa podkarpackiego [+10 pkt.]
 1. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby spełniające kryteria formalne z najwyższą liczbą punktów. Komisja Rekrutacyjna opracuje listę Uczestników zakwalifikowanych do projektu i Listę rezerwową. W przypadku równej liczby punktów priorytetowo traktowane będą osoby, które nie posiadają żadnego zawodu. Kandydaci niezakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną wpisani na Listę rezerwową. Osoby z Listy rezerwowej kwalifikują się do projektu w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej, jednakże nie później niż do rozpoczęcia Zadania 2 w ramach projektu pod warunkiem uzupełnienia IPD).
 2. Komisja rekrutacyjna opracuje oddzielne listy dla wybranych grup, by zrealizować zakładaną strukturę Grupy docelowej. Założony sposób rekrutacji zagwarantuje osiągnięcie założonych wskaźników uczestnictwa i rezultatów.
 3. Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie będą przekazywane Kandydatom osobiście w Biurze projektu bądź drogą telefoniczną na wskazany numer kontaktowy w Formularzu rekrutacyjnym. Listy osób zakwalifikowanych oraz Listy rezerwowe zamieszczone zostaną również na stronie internetowej projektu.
 4. Każda zainteresowana osoba, w tym osoba niepełnosprawna ma zagwarantowany równy dostęp
  do projektu i informacji o nim. Beneficjent gwarantuje również transparentny oraz obiektywny system rekrutacji zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE WYMAGANE OD KANDYDATÓW

 1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji rekrutacyjnej obejmującej:
 2. wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny do projektu stanowiący załącznik nr 1
  do niniejszego Regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
 3. Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych – stanowiące załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego (obowiązkowo dla wszystkich)
 4. Oświadczenie Kandydata do projektu dotyczące sytuacji na rynku pracy – stanowiące załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego (obowiązkowo dla wszystkich)
 5. Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów premiujących – stanowiące załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego (obowiązkowo dla wszystkich)
 6. Oświadczenie Kandydata do projektu o spełnieniu kryteriów strategicznych – stanowiące załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego (obowiązkowo dla wszystkich)
 7. Oświadczenie Kandydata do projektu o ubezpieczeniu/braku ubezpieczenia w KRUS – stanowiące załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego (obowiązkowo dla wszystkich)
 8. Oświadczenie Kandydata do projektu o nieotrzymywaniu jednocześnie wsparcia w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS – stanowiące załącznik nr 6 do Formularza rekrutacyjnego (obowiązkowo dla wszystkich)
 9. Oświadczenie o poinformowaniu Kandydata o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału
  w projekcie – stanowiące załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego (obowiązkowo dla wszystkich)
 10. Kandydat jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status na rynku pracy, w tym:
 11. Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna

(Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego).

 1. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna/Osoba bierna zawodowo

(Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych/Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich minimum 12 miesiącach (dotyczy osoby długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP) wydane przez ZUS nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego).

 1. Rolnik/członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
  z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha)

(Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego) oraz
(Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego).

 1. Osoby powołujące się na status osoby niepełnosprawnej

(Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez uprawniony organ lub dokumentu równoważnego wydanego przez lekarza potwierdzającego stan zdrowia (opatrzona adnotacją „potwierdzam za zgodność
z oryginałem”, z datą i podpisem)).

 1. Uwagi co do uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych:
 2. Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny oraz  oświadczenia/załączniki) powinny być wypełnione w sposób czytelny, bez skreśleń komputerowo lub odręcznie, podpisane przez osobę uprawnioną we wskazanych miejscach długopisem koloru niebieskiego.
  Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez Kandydata oraz opatrzone na każdej stronie kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność
  z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata lub opatrzone na pierwszej stronie napisem „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…”
  z aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Kandydata.
 3. Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny oraz z oświadczenia/załączniki) należy złożyć na udostępnionych przez Beneficjenta aktualnych wzorach stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. Złożenie dokumentów niezgodnych ze wzorem lub nieaktualnych będzie skutkować odrzuceniem wniosku. 
 4. Każdy z Kandydatów zobowiązany jest przedstawić do wglądu wszystkie oryginały dokumentów, których kserokopie zostały złożone do Biura projektu na etapie rekrutacji, celem potwierdzenia ich wiarygodności.
 5. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść dokumentów rekrutacyjnych, usuwanie zapisów, logotypów itp. 
 6. Każde pole Formularza rekrutacyjnego powinno zostać wypełnione, w przypadku gdy dane pytanie nie dotyczy Kandydata należy umieścić adnotację „nie dotyczy”, lub „-„. 
 7. Formularze rekrutacyjne zawierające uchybienia formalne będą mogły zostać jednokrotnie uzupełnione i/lub poprawione przez Kandydata w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Kandydata informacji z wykazem uchybień formalnych, poprzez osobiste stawienie się w Biurze projektu i odręczne uzupełnienie ewentualnych uchybień wraz z ich zaparafowaniem.
 8. Informacje o uchybieniach formalnych będą przekazywane Kandydatom w formie e-mailowej lub pocztą tradycyjną na adres wskazany przez Kandydata w Formularzu rekrutacyjnym.
  Poza przekazaniem informacji o uchybieniach formalnych w złożonym Formularzu w formie pisemnej, Kandydat zostanie poinformowany o konieczności poprawy Formularza drogą telefoniczną.
 9. Złożenie uzupełnień i/lub poprawek formalnych w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta
  w sposób nieprawidłowy i/lub niekompletny skutkować będzie odrzuceniem Formularza rekrutacyjnego z przyczyn formalnych.


Wszelkie informacje dotyczące terminów rekrutacji oraz Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie umieszczane będą do ogólnej wiadomości w zakładce - AKTUALNOŚCI