Projekt

Projekt „Wybierz akTYwność” realizowany jest przez AMD GROUP Michał Drymajło i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP
2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2021 r. do 30.11.2022 r.
Wartość projektu: 2 028 545,28 zł
Dofinansowanie projektu: 1 927 118,01 zł
Wkład UE: 1 724 263,48 zł
Zasięg projektu: województwo podkarpackie

www.mapadotacji.gov.pl

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 72 Uczestników projektu tj. osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, w tym osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo, zamieszkujących województwo podkarpackie, poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, wyposażającym ich w kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy przez min. 44 Uczestników projektu.

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze zgodnie z obszarem realizacji projektu, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanej ze środków EFS.

Wsparciem w projekcie
objętych zostanie 72 osoby (42 Kobiety, 30 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy tj. osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Uczestnikami projektu będą osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy – 100% Uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie ponadgimnazjalne).

Struktura grupy docelowej: 100% bezrobotnych i biernych zawodowo należących do grupy osób
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. 72 osoby o niskich kwalifikacjach, w tym:

Ponadto, min. 10% Uczestników Projektu stanowić będą osoby z niepełnosprawnością (4K, 4M)

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z  zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 (CT9) w RPO WP na lata
2014-2020 poprzez zagwarantowanie premii punktowej na etapie rekrutacji do projektu,
o ile osoby te spełnią przesłanki określone w Grupie Docelowej projektu i SZOOP.

Projekt zakłada, iż preferowanymi grupami podczas rekrutacji będą także:

  1. Bezrobotni i Bierni zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci
    w wieku do 18 roku życia oraz Rolnicy i członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść
    z rolnictwa 
  2. Osoby zamieszkujące na obszarach miast średnich województwa podkarpackiego ZAKRES I ORGANIZACJA WSPARCIA

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące formy wsparcia:

  1. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE, W TYM IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU WRAZ Z OKREŚLENIEM ŚCIEŻKI WSPARCIA (zad. 1)

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną objęte:

Pierwszym etapem wsparcia jest identyfikacja potrzeb Uczestnika Projektu oraz opracowanie/aktualizacja dla każdego Uczestnika Projektu IPD lub dokumentu równoważnego pełniącą tę samą funkcję. IPD będzie realizowane zgodnie ze standardem określonym
w zał. do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy. Diagnoza sytuacji zawodowej obejmie m.in. identyfikację potrzeb szkoleniowych Uczestnika Projektu, ocenę potencjału zawodowego Uczestnika Projektu, w tym m.in. wykształcenie, przebyte kursy i szkolenia, doświadczenie zawodowe, analizę uwarunkowań zdrowotnych i społecznych Uczestnika Projektu, ustalenie problemu zawodowego, określenie kierunków rozwoju Uczestnika Projektu itp. Diagnoza stanowić będzie podstawę do określenia ścieżki wsparcia każdego Uczestnika Projektu. W wyniku przeprowadzonej diagnozy każdy Uczestnik Projektu otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskanie zatrudnienia. IPD zostanie przygotowane zgodnie
z zasadą indywidualizacji wsparcia Uczestnika Projektu. W czasie realizacji IPD Uczestnikowi Projektu zapewnione zostanie wsparcie w postaci monitoringu realizacji IPD poprzez bieżące spotkania z Uczestnikiem Projektu. Wsparcie doradcze zostanie uzupełnione spotkaniami
z psychologiem, który będzie wspierać aktywizacji zawodowej Uczestnika Projektu poprzez
m.in. wsparcie Uczestnika Projektu w rozwiązywaniu problemów osobistych, psychologicznych utrudniających funkcjonowanie na rynku pracy, rozwijaniu motywacji i wiary we własne możliwości, rozwijaniu zasobów Uczestnika Projektu itp.
Zajęcia organizowane będą na terenie województwa podkarpackiego, w miejscu zgodnym
z utworzoną grupą Uczestników projektu. W przypadku ograniczeń związanych z COVID-19 możliwa jest organizacja zajęć on-line. Uczestnikom zostanie zapewnione ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia i opieki nad dziećmi/osobą zależną. 
 

  1. GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE W FORMIE TRENINGÓW UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY (zad. 2)

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną objęte grupowym poradnictwem zawodowym w formie treningów umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie zostanie zrealizowane w podziale na 6 grup śr. po 12 os/gr. w wymiarze 64h/gr.  Zajęcia realizowane będą
w trzech modułach: 

MI – Budowanie aktywności na rynku pracy (6 gr. x 32h; 4 dni x 8h)

MII – Autoprezentacja (6 gr. x 16h; 3 dni x 8h)

MIII – Uniwersalne umiejętności pracownicze (6 gr. x 16h; 3 dni x 8h)

Elementem zajęć będzie także problematyka równości płci w miejscu pracy, w życiu codziennym, wypracowanie własnych rozwiązań umożliwiających godzenie pracy zawodowej i życia rodzinnego. Szczegółowa tematyka zajęć ustalana będzie w zależności od potrzeb danej grupy Uczestników Projektu. Będzie możliwość realizacji np. dodatkowych modułów tematycznych. 
Zajęcia organizowane będą na terenie województwa podkarpackiego, w miejscu zgodnym
z utworzoną grupą Uczestników projektu w dni powszednie tygodnia i/lub weekendy (śr. 8h/dzień) w grupach śr. 12 osobowych. W przypadku ograniczeń związanych z COVID-19 możliwa jest organizacja zajęć on-line. Uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia i opieki nad dziećmi/osobą zależną. 
 

  1. SZKOLENIA ZAWODOWE I STAŻE ZAWODOWE (zad. 3)

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną objęte wsparciem w postaci:

Rezultatem szkoleń będzie nabycie kwalifikacji zawodowych i nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Nabycie kompetencji i uzyskanie kwalifikacji  zostanie zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (walidacji) np. w formie egzaminu. Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem danego Uczestnika Projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy w woj. podkarpackim. Szkolenia zawodowe będą się wzajemnie uzupełniać i wpłynął na wzrost konkurencyjności Uczestnika Projektu na rynku pracy. 
Szkolenia zawodowe zakończą się procesem walidacji (szkolenie kompetencyjne) i certyfikatem (szkolenie kwalifikacyjne). Do ukończenia szkoleń zawodowych wymagane jest minimum 80% obecności na zajęciach.
Ponadto każdy Uczestnik projektu będzie kierowany na staż zawodowy u wybranego pracodawcy
w wymiarze śr. 4 mc/os (min.3, max 6 mc). Staż zawodowy będzie realizowany na podstawie indywidualnego programu stażu zawodowego opracowanego przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu oraz zgodnie z tematyką szkolenia kwalifikacyjnego
i kompetencyjnego, w których Uczestnik projektu wziął udział, z uwzględnieniem kwalifikacji/kompetencji Uczestnika projektu.
Każdy Uczestnik projektu otrzyma stypendium szkoleniowe oraz stażowe, materiały szkoleniowe, wyżywienie (na szkoleniach zawodowych), zwrot kosztów dojazdów, badania lekarskie oraz zwrot kosztów opieki nad dziećmi/os. zależną. 
 

  1. INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY (zad. 4)

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną objęte wsparciem w postaci:

Pośrednik pracy będzie wspierał UP w pozyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Celem działań Pośrednika pracy będzie także dostarczenie pracodawcom pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. 
Kluczowe zadania Pośrednika pracy:

Pośrednictwo będzie odpowiadało potrzebom Uczestnika Projektu zdiagnozowanym na etapie IPD oraz pogłębione zostanie podczas wstępnej indywidualnej rozmowy przeprowadzonej przez Pośrednika pracy. Pośrednik pracy będzie prowadził stałą współpracę z doradcą zawodowym na rzecz zapewnienia Uczestnikowi Projektu zatrudnienia i osiągnięcia założonego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej. Ponadto Pośrednik pracy będzie analizował aktualną sytuację na rynku pracy w województwie podkarpackim, w tym dostępne oferty pracy. Pośrednik pracy przedstawi każdemu Uczestnikowi Projektu minimum 4 indywidualne oferty. Ponadto zorganizuje minimum 2 spotkania Uczestnika projektu z pracodawcą (bezpośrednio lub online). Uczestnikom projektu zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdów na zajęcia i opieki nad dziećmi/os. zależną.


Biuro projektu:
AMD GROUP
al. J. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 4 piętro)
Czynne 7:30-15:30 (poniedziałek-piątek)
kom.:  608 396 822, e-mail: biuro@amd-group.pl

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!