Strona Główna

Projekt „Wybierz akTYwność” realizowany jest przez AMD GROUP Michał Drymajło i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP
2014-2020 oraz z budżetu państwa.